چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی، آبان ماه ۱۳۹۹

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

Fourteenth Conference on Quality Assessment and Guarantee in Academic Systems

پوستر چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه خوارزمی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی