هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه در شهر تهران برگزار گردید.