پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

Conference on Quality Assessment in University Systems

پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی