اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی

The first international research conference in psychology and educational sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی