دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط ،انجمن جمعیت شناسی ایرانانجمن جمعيت شناسي ايران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران