نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، بهمن ماه 81

نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران