دومین کنفرانس نظام تامین کالا و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها، اسفند ماه 86

دومین کنفرانس نظام تامین کالا و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها

دومین کنفرانس نظام تامین کالا و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.