کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور، اسفند ماه ۱۳۸۵

کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

Project Procurement System for Construction industry in Iran

کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،گروه مطالعات نظام پيمانكاريمركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور