اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

پوستر اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شادگان در شهر شادگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی