هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

پوستر هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایراندانشگاه شهيد چمران - قطب علمي آموزش مداوم -انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران