چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، خرداد ماه ۱۳۹۲

چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

Fourth Conference of Philosophy of Education

چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایراندانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران