کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

National Conference on organizational culture

پوستر کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن مدیریت ایرانانجمن مديريت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی