کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

National Conference on organizational culture

پوستر کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن مدیریت ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:
- ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
-توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی در نظام فکری فردی، سازمانی و اجتماعی
- اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه
- دستیابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار

 

محورهای کنفرانس:

حوزه فردی:

•    بهبود نگرش فردی در راستای فرهنگ سازمانی مطلوب
•    نقش تحول و نوآوری در توسعه فرهنگ سازمانی
•    شخصیت، ویژگی ها و قابلیت های فردی در تحول فرهنگی
و ارزش آفرینی در سازمان


حوزه سازمانی:

•    تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی
•    نقش کار گروهی در توسعه فرهنگ سازمانی
•    مولفه های محیط یادگیری در بهبود فرهنگ سازمانی
•    اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC) در سازمان ها
•    تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی
•    فرهنگ سازمانی توسعه گرا
•    نقش الگوسازی سرآمدی در توسعه فرهنگ کسب و کار


حوزه اجتماعی:

•    مدیریت مسئولیت اجتماعی
•    اثرات فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی
•    بالندگی اجتماعی و عشق به میهن
•    فرهنگ ملی در آینده پژوهی

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی