هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، آذر ماه 97

هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

7th Congress of Basic and Clinical Neuroscience

پوستر هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن علوم اعصاب ایران در شهر تهران برگزار گردید.