هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، آذر ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

7th Congress of Basic and Clinical Neuroscience

پوستر هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ايراندانشكده فناوريهاي نوين پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، انجمن علوم اعصاب ايران در شهر تهران برگزار گردید.