پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

5th Neur Science Congress

پوستر پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران - انجمن علوم اعصاب ایران در شهر تهران برگزار گردید.