دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment

دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱ توسط در شهر ارومیه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست