همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment

همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ توسط بانک ژن گیاهی ملی ایران در شهر ارومیه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست