اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

National Conference on Natural Resources and Sustainable Development in Central Zagros

پوستر اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهرکرد،دانشگاه شهركرد در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی