سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی، شهریور ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

Third National Conference on New Researches in Engineering and Applied Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی، در شهر بروجرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی