چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری، بهمن ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری

The 4th National Conference on Petroleum Geomechanics, Innovation and Technology

پوستر چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری

چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،انجمن ژئومکانیک نفت ایرانپژوهشکده بهره وری صنعت نفت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری