اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

پوستر اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار