چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران، آبان ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران

The 4th Iranian gas hydrant conference

پوستر چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران

چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران