اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

1st National Iranian Conference on Gas Hydrate

اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران