دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

02nd National Iranian Conference on Gas Hydrate

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران