اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، مهر ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

First National Geology and Mining Exploration Symposium

پوستر اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۳ توسط ،موسسه آموزش عالي كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی