چهارمین کنفرانس ملی خلاء، اسفند ماه ۱۳۸۸

چهارمین کنفرانس ملی خلاء

4th National Conference on Vacuum

چهارمین کنفرانس ملی خلاء در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،انجمن خلاء ایرانانجمن خلاء ايراندانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.