سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

Third National Conference on the Millennium and Humanities

پوستر سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی