اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز

The 1st National Conference on Simulator Systems

اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز