سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

3nd National Conference on Performance Management

سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط ، برگزار گردید.