سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، اردیبهشت ماه 86

سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

3nd National Conference on Performance Management

سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط برگزار گردید.