چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری، دی ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری

The fourth national conference of psychology and behavioral sciences

پوستر چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری

چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دایمی همایش در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری