سومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری

پوستر سومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری

سومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری