دهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران، خرداد ماه ۱۳۹۱

دهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران

10th National Congress on Orthotics and Prosthetics

دهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۱ توسط ،انجمن علمی ارتز و پروتز ایرانانجمن علمي ارتوز و پروتز ايران در شهر تهران برگزار گردید.