هشتمین کنگره سراسری ارتز و پروتز، آبان ماه ۱۳۸۷

هشتمین کنگره سراسری ارتز و پروتز

8th National Congress on Orthotics and Prosthetics

هشتمین کنگره سراسری ارتز و پروتز در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ توسط ،انجمن علمی ارتز و پروتز ایرانانجمن علمي ارتز و پروتز ايرانانجمن مهندسي توانبخشي ايران در شهر تهران برگزار گردید.