دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات، شهریور ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

12th International Conference on Challenges in Industrial Engineering and Operations Management

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي آزاد فرهنگ متين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت عملیات