کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت

پوستر کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت

کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،سازمان مديريت صنعتي اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت