کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت

International Conference on New Challenges in Management

پوستر کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت

کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،سازمان مديريت صنعتي اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت