همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی، آبان ماه ۱۳۹۴

همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی

National Conference the Role of Khorasan in Blossoming of Islamic Art

پوستر همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی

همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی فردوس مشهد،موسسه آموزش عالي فردوس در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی