اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

The 1st International and 4th National Congress on Iranian Irrigation and Drainage

پوستر اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه ارومیه،انجمن آبیاری و زهکشی ایران در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران