دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

پوستر دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران