سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

The 3rd National Conference on Agricultural Industry and Commercialization

پوستر سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی

سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی