اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، بهمن ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی