اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

1st National Conference on Hydropower

اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۲ تا ۷ خرداد ۱۳۸۲ توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور