اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، آبان ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

The first national conference on environmental research

پوستر اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران