دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

2st National Conferecne on Concrete Pavements

پوستر دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی