دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی، مهر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

Second National Conference on Coastal Water Resources Management

پوستر دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی