ششمین کنگره کشوری سوختگی، اسفند ماه ۱۳۹۵

ششمین کنگره کشوری سوختگی

6th National Congress of burns

پوستر ششمین کنگره کشوری سوختگی

ششمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.