اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

1st International Nastaran Cancer Symposium

پوستر اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،مركز پيشگيري سرطان نسترن - دانشگاه پزشكي مشهد و دانشگاه فردوسي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن