چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

4th Iranian Conference on Management of Technology

پوستر چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ تا ۱۸ آبان ۱۳۸۹ توسط انجمن مدیریت تکنولوژی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی

چهارمین دوره کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی با محوریت فناوری های برتر و صنایع پیشرفته، در پی تحقق اهداف زیر است:

اهداف کلان

•ترویج و تعمیق دانش مدیریت فناوری در راستای خلق ثروت و افزایش رفاه اجتماعی
•کمک به رفع مشکلات و معضلات مرتبط با حوزه مدیریت فناوری در سطح ملی و بنگاه
اهداف خرد

•بسط دانش مدیریت فناوری با هدف آموزش عمومی و تخصصی مدیران و تربیت نیروی انسانی خلاق
•توسعه و ترویج پژوهش در حوزه مدیریت فناوری از طریق تعریف پروژه های پژوهشی، ارزیابی و تقدیر از مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های برتر
•توسعه مدیریت فناوری با رویکرد تجاری سازی و خلق ثروت

محورهای کنفرانس
1. مدیریت فناوری در بنگاه‌های اقتصادی
استراتژی فناوری * فرایند های ارزیابی ، انتخاب و کسب فناوری * مدیریت انتقال فناوری * مدیریت تکنولوژی و افزایش توان رقابتی بنگاه‌ * نوآوری فناورانه و توسعه‌ی محصولات جدید * نظام جامع مدیریت تکنولوژی در بنگاه

2. سیاستگذاری علم و فناوری
علم و فناوری در سطح ملی و بخشی * نقش پارکها، انکوباتورها و شهرک‌های صنعتی در توسعه‌ی فناوری * نقش نظام‌های ملی/ بخشی نوآوری در توسعه‌ی فناوری * نقش سیستم‌های یادگیری در توسعه ی فناوری

3. نوآوری و مدیریت فناوری
مدیریت تحقیق و توسعه * نقش تحقیق و توسعه در توسعه‌ی فناوری * مدیریت سازمان‌های دانش بنیان * مدیریت نوآوری و سازمان های نوآور * حفاظت از فناوری ها* مدیریت دارایی های فکری

4. تجاری سازی فناوری
تجاری سازی دستاوردهای فناوری و پژوهشی* بازارهای اقتصادی و فناوری* تعاملات بین المللی جهت تجاری سازی* مطالعات تطبیقی تجاری سازی* مدل های تجاری سازی* تجاری سازی در حوزه صنایع با فناوری برتر

5. مدیریت فناوری و آینده
آینده نگاری فناوری * آینده‌پژوهی فناوری * پیش بینی فناوری * آینده مدیریت تکنولوژی* فناوری و روند های پیش روی* فناوری‌های جدید و نوظهور* چرخه عمر فناوری

6. مدیریت فناوری، سرمایه گذاری و اقتصاد
مدیریت ریسک در سرمایه گذاری ریسک‌پذیر و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ی فناوری * سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در توسعه‌ی فناوری * اقتصاد فناوری

7. جامعه شناسی فناوری
فلسفه فناوری* جامعه شناسی فناوری* پارادایم های جامعه شناسی اقتصاد فناوری* مکاتب مختلف و فناوری* نظریه های جامعه شناسی و فناوری* جامعه و فناوری

8. مدیریت تکنولوژی در ایران
نقش و جایگاه مدیریت فناوری در تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور * مدیریت اثرات اجتماعی، اخلاقی و فلسفی فناوری * ارزیابی کیفیت و کمیت آموزش مدیریت تکنولوژی در کشور * ارزیابی کیفیت و کمیت مشاوره مدیریت تکنولوژی در کشور * اثر اقتصاد نفتی بر مدیریت تکنولوژی * تاثیر اجرای اصل ۴۴ و فرایند خصوصی سازی بر توسعه‌ی فناوری در کشور * اثر قوانین و مقررات کشور بر کسب دانش از طریق قراردادهای انتقال فناوری * اثر ساز و کارها، دستورالعمل­ها، مقررات بودجه‌ریزی و تخصیص منابع بر مدیریت تکنولوژی در بنگاه­های اقتصادی

9. مدیریت فناوری، اصلاح الگوی مصرف و هدفمند سازی یارانه ها

10. مباحث ویژه:
مدیریت فناوری در صنایع با فناوری های برتر دارای اولویت * مدیریت فناوری و شبکه سازی بین بنگاههای اقتصادی، مراکزپژوهشی و دانشگاه ها * تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی * توسعه فناوری در بنگاه های کوچک و متوسط * ارائه مدل های بومی توسعه فناوری در ایرانمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران