دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

02nd Management of Technology Iranian Conference

دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط انجمن مدیریت تکنولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی