چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، اسفند ماه ۱۳۹۹

چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

Fourteenth Annual Research Congress of Medical Students of the East

پوستر چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور