پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس، آبان ماه ۱۳۹۷

پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

Fifth International MS Congress

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مولتيپل اسكلروز ايران در شهر تهران برگزار گردید.