پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس، آبان ماه 97

پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

Fifth International MS Congress

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس

پانزدهمین کنگره بین المللی ام اس در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن مولتیپل اسکلروز ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

عوارض داروهاى جدید ام اس

 کودکان ام اس پیشرونده

ام اس و مسایل اجتماعى

ایمونولوژى ام اس

تصویر بردارى در ام اس