نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران، آبان ماه ۱۳۹۱

نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران

The 9th International MS Congress Of Iran

پوستر نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران

نهمین کنگره بین ا لمللی ام اس ایران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن مولتيپل اسكلروز ايران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درم در شهر تهران برگزار گردید.